ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

บริหารงานโดย ท่านผู้อำนวยการรุ่งโรจน์ ไชยชาติ

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
     2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา นำกลไกการขับเคลื่อนผู้เรียนอาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการหรือสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม
     3. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน

ซอสฟักข้าว

     ที่ตั้งกิจการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
     ประเภทสินค้าหรือบริการ: ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ของฟักข้าว easy eat ซอสฟักข้าว ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากผลิต ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

RVC BAKERY

     ที่ตั้งกิจการ : ร้าน RVC Bakery อาคารคหกรรม อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
     ประเภทสินค้าหรือบริการ: ผลิตและจัดจำหน่ายเป็นชิ้นงานที่นักศึกษาทำขึ้นเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน เบอเกอรี่ก็มีหลายรสชาติมีเอกลักษณ์เฉพาะสินค้า

ร้านดอกไม้กัทลี วิถีไทย

     ที่ตั้งกิจการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
     ประเภทสินค้าหรือบริการ: รับจัดดอกไม้แห้งดอกไม้สดทั้งในและนอกสถานที่ โดยแผนกวิชาคหกรรม


โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

การศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ณ ร้านดอกไม้สุดารัตน์ และร้านเนยสดปาร์ค

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

วัน พุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยอาชีวร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Read more

โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award)

วันจันทร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทีม Natural Sauce Fuk Kao ภายใต้การบ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ผ่านการคัดเลือกแผนธุรกิจรอบ 100 ทีม โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award) เข้าร่วมอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

Read more

โครงการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ประจำปี 2561

โครงการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ประจำปี 2561

Read more